اوکراین

  •  اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید که با عکس پاسپورت تفاوت داشته باشد.
  • گواهی شغل حرفه ای

الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان محل خدمت، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب-وکلا: پروانه وکالت.

ج-مشـاغل دولتـی: آخرین حکـم کارگزینـی، فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، ذکر سـمت و میزان حقـوق خالص

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی

ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت به همراه فیش حقوقی

و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی

ز-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق

ط-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی میباشـد.

  •  کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)
  • پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر.(برای هر نفر پرینت یا تمکن مالی با مهر و امضا بانک برای  هر نفر لازم است)

*توضیحات تکمیلی:سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده اصل این پرینت را قرار دهد.

  • چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال